Ngày 15 /08 /2019

LEXUS CHALLENGE 2019 – VIETNAM’S NEW CHALLENGE

Cuối tuần lên sân tập luôn và ngay chuẩn bị đón đầu thách thức mới! #LexusChallenge2019 — Time to practice […]

Ngày 15 /08 /2019

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

CHƯƠNG 1: ĐIỀU HÀNH GIẢI 1. BAN TỔ CHỨC Giải đấu “LEXUS CHALLENGE 2019” (Sau  đây gọi tắt là Giải Đấu) được […]