Ngày 15 /08 /2019

LEXUS CHALLENGE 2019 – VIETNAM’S NEW CHALLENGE

Cuối tuần lên sân tập luôn và ngay chuẩn bị đón đầu thách thức mới! #LexusChallenge2019 — Time to practice for the Challenge, Golfers! #VPGATour #Lexus #LexusVietnam #growthegolfgame #VietnamProfessionalGolf

Ngày 15 /08 /2019

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

CHƯƠNG 1: ĐIỀU HÀNH GIẢI 1. BAN TỔ CHỨC Giải đấu “LEXUS CHALLENGE 2019” (Sau  đây gọi tắt là Giải Đấu) được điều hành bởi Ban Tổ chức Giải (Sau đây gọi tắt là BTC) và mọi quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN Báo […]